1. Prevádzkovateľ: MANETI, s.r.o., Chalúpkova 14, 080 01 Prešov, IČO: 44306784.
 2. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 3. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje tretej osobe.
 4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 5. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

  -- právo na informácie, ktoré je naplnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

  -- právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú vaše údaje spracovávané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail,

  -- právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona vám umožňuje opraviť osobné údaje, ak sú neaktuálne,

  -- právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade, ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

  -- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracovávané v rozpore so zákonom,

  -- právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,

  -- právo na prenosnosť osobných údajov,

  -- právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracovávaným osobným údajom.

 6. Prevádzkovateľ od dotknutej osoby získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, ktoré sú spracovávané za účelom kontaktovania. Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu 5 rokov.
 7. Všetky otázky, zmeny alebo návrhy v oblasti ochrany osobných údajov, prosím, adresujte emailom na info@maneti.sk alebo písomne na MANETI, s.r.o., Chalúpkova 14, 080 01 Prešov.